Energetická certifikácia budov

Dňom 1.1.2008 nadobudol účinnosť zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorým sa preniesla do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov.
Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Určuje povinnosť pre vlastníkov budov vykonať energetickú certifikáciu budov, čím sa budova na základe výpočtu zatriedi do príslušnej energetickej triedy A až G.

Energetická certifikácia je povinná:

 1. pri predaji budovy
 2. pri prenájme budovy
 3. pri dokončení novej budovy, dokladá sa pri začatí kolaudačného konania
 4. pri dokončení významnej obnovy existujúcej budovy ( zateplenie, zmena energetického vybavenia budovy atď.), kde je potrebné kolaudačné konanie

Výnimku tvoria:

 • budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty (ide najmä o národné kultúrne pamiatky, budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947),
 • kostoly a iné budovy, ktoré slúžia na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
 • dočasné stavby s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
 • priemyselné stavby a dielne
 • nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2

Budovou sa rozumejú:

 • rodinné domy,
 • bytové domy,
 • administratívne budovy,
 • budovy škôl a školských zariadení,
 • budovy nemocníc,
 • budovy hotelov a reštaurácií,
 • športové haly a iné budovy určené na šport,
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
 • ostatné nevýrobné budovy so spotrebujúce energiu

Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov určené technickými normami. Ak je technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy. Horná hranica triedy B je minimálnou požiadavkou pre novú a významne obnovovanú budovu.

Povinnosti vlastníka alebo správcu budovy

Zo zákona o energetickej hospodárnosti budov vyplývajú pre vlastníkov resp. správcov budov konkrétne povinnosti. Vlastník budovy je povinný zabezpečiť energetický certifikát budovy prostredníctvom odborne spôsobilej osoby a uchovávať ho po celý čas jeho platnosti. Pri predaji budovy musí odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi alebo pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného energetického certifikátu jej nájomcovi.

 
späť