Stavebné normy pre podlahy

Prečo izolovať podlahu

Rovnako tak ako aj iné časti nášho bytu či domu, majú podlahy svoju nezastupiteľnú funkciu pri vytváraní komfortu, pocitu bezpečia a súkromia. Iba pri správnom návrhu skladby podlahy a následnom odbornom prevedení nám budú podlahy zaisťovať požadovanú akustickú a tepelnú pohodu.
Pre splnenie predpísaných tepelne izolačných vlastností konštrukcie podlahy na teréne či podlahy nad nevykurovaným priestorom (riešenie studenej podlahy) je nevyhnutné použitie vhodných izolačných materiálov.

Medzi jedny z najvhodnejších materiálov na izoláciu podláh patria izolačné dosky z minerálnych vlákien Isover a Orsil. A to najmä pre svoje vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a súčasne aj pre svoju schopnosť tlmiť hluk, ktorá je daná vláknitou štruktúrou týchto materiálov.
Izolácie Isover a Orsil významne prispievajú k zlepšeniu kročajovej nepriezvučnosti podlahy – izolácie proti kročajovému hluku (zníženie hladiny kročajového hluku). Kročajový hluk vzniká chôdzou, pádom rôznych predmetov na podlahu apod. Ďalej sa šíri konštrukciami celej budovy do ďalších miestností, kde môže pôsobiť veľmi rušivo. Ochrana proti takto šírenému hluku je jedným z najdôležitejších hľadísk pri návrhu podlahových konštrukcií.

Okrem obmedzenia kročajového hluku prispievajú materiály Isover a Orsil k zvýšeniu vzduchovej nepriezvučnosti horizontálnych konštrukcií – izolácie proti šíreniu hluku vzduchom = riešenie akusticky nevyhovujúceho stropu alebo podlahy.
Optimálnym využitím vlastností minerálnych izolácií Isover a Orsil v skladbe podlahy sa môžeme chrániť pred nežiaducim hlukom prichádzajúcim z okolitých miestností a zaistiť si kľudné a pohodové prostredie.

Prečo použiť výrobky z minerálnej vlny?

 • vynikajúca tepelná, protihluková a protipožiarna ochrana
 • vyrába sa z prírodných surovín, tj. 100% BIO
 • dlhá životnosť a tvarová stálosť
 • priepustné pre vodnú paru (nízky difúzny odpor)
 • široká použiteľnosť s možnosťou opakovaného použitia a recyklácie
 • nehorľavé, bez retardéru horenia a rizikových chemikálií

Doporučená hrúbka izolácie

Do tzv. ťažkých plávajúcich podláh sa doporučuje hrúbka 50 mm (pri ľahkých plávajúcich podlahách je to hr. 40 mm). Návrh skladby podlahy a hrúbky izolácie podlieha z hľadiska stavebnej fyziky dvom skupinám podmienok:

 • tepelne technickým: hodnota súčiniteľa prestupu tepla, povrchová teplota a pokles dotykovej teploty podlahy (STN 73 0540)
 • akustickým: kročajová nepriezvučnosť L´n,w a vzduchová nepriezvučnosť Rw
  Tepelne technické posúdenie získava na dôležitosti pri podlahách nad suterénnymi priestormi alebo v prípade podláh na rastlom teréne.

Vždy je nevyhnutné riešiť otázku akustickú, pretože žiadna holá stropná konštrukcia nespĺňa požiadavky na izoláciu proti kročajovému hluku. Vhodná podlahová skladba je teda nevyhnutná nielen z estetických, ale aj z úžitkových dôvodov.

Konštrukčné požiadavky na podlahové konštrukcie špecifikujú STN 74 4505, a preto návrh optimálnej hrúbky izolácie závisí na vzájomnom zladení požiadaviek predpisov a noriem s možnosťami investora. Návrhy takých konštrukcií plne spadajú do kompetencie odborníkov – projektantov, ktorí sú schopní konštrukciu nielen navrhnúť, ale aj správne posúdiť.

Výrobky Isover a Orsil spĺňajú všetky požiadavky kladené na izolačné podložky, nech už sa jedná o ľahké či ťažké podlahy. Doporučené výrobky pre dané použitie nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Ľahké a ťažké plávajúce podlahy

Plávajúca podlaha uložená na stropnej konštrukcii sa skladá z:

 • nášľapnej vrstvy (keramická dlažba, drevené vlysy, laminátové parkety, PVC a pod.)
 • roznášacie horné dosky (vyrovnávacia doska: betón, anhydrit; systémové montované dosky)
 • pružné podložky oddeľujúce hornú dosku od konštrukcie stropu, zvislých stien a prestupov inštalácií (minerálne vláknité materiály).

Konštrukcie podláh delíme podľa typu roznášacej dosky (podľa STN 74 4505), ktorá roznáša zaťaženie pôsobiace na pružnú izolačnú podložku:

 • ťažké plávajúce podlahy – monolitické – vystužená betónová doska, anhydritový poter
 • ľahké plávajúce podlahy – montované – veľkoformátové systémové dosky (sadrokartón, sadrovláknité dosky, drevotrieskové, drevoštiepkové a cementotrieskové)

Ťažké plávajúce podlahy

Ťažké (liate) podlahy môžu podľa návrhu projektanta pozostávať z niekoľkých vrstiev. Napríklad z hydroizolácie, ktorá chráni minerálnu izoláciu pri dolnom povrchu, minerálna izolácia (bežne do hr. 50 mm), separačnej vrstvy z PE fólie, ktorá chráni minerálnu izoláciu pri hornom povrchu a z roznášacej vrstvy (plávajúcej dosky):

 • z betónu (min. hr. 50 mm, C25/30)
 • z anhydritového poteru (min. hr. 40 mm).

V ťažkých plávajúcich podlahách vytvárajú dosky z minerálnej vlny spolu s podlahovými páskami pružnú podložku oddeľujúcu nosnú dosku (betónovú, resp. anhydritovú) od ostatných konštrukcií – stropných konštrukcií, zvislých stien, priechodov stropnými konštrukciami.

Výhody:
 • podstatné zníženie kročajového hluku (25 až 35 dB)
 • zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti
 • vyššia únosnosť
Nevýhody:
 • zaťaženie stropnej konštrukcie
 • väčší záber svetlej výšky miestnosti
 • mokrý proces

Roznášacia vrstva betónovej mazaniny musí mať minimálnu hrúbku 50 mm, robí sa vystuženou oceľovou sieťou (W4, oká 150/150). Pod betónovú mazaninu možno navrhnúť všetky výrobky Isover a Orsil určené do podláh. Pri podlahách s vyšším namáhaním, než je doporučené v technických listoch jednotlivých výrobkov, je nutné skladbu nechať overiť statikom.

Anhydritovú roznášaciu dosku doporučujeme kombinovať s izolačnými doskami Isover TDPT alebo STROPOTERM. Ich deklarovaná úroveň stlačiteľnosti je CP2, tj. max. stlačiteľnosť je 2 mm. Podmienky použitia anhydritových stierok v kombinácii s materiálmi Isover a Orsil je nutné overiť priamo u výrobcu anhydritových zmesí. Obyčajne ide o podmienku, že stlačiteľnosť izolačnej vrstvy z minerálnej vlny nesmie presiahnuť 10 mm. V prípade pevných nášľapných vrstiev, ako sú napr. dlažby je stlačiteľnosť limitovaná 5 mm.

Vzhľadom na to, že anhydritové liate podlahy majú až o 50% vyššiu pevnosť v ťahu pri ohybe než bežné betónové podlahy, môže byť navrhovaná hrúbka tejto podlahy až o 25% nižšia a pohybuje sa tak v rozmedzí 35-50 mm. Pružná, tj. akusticky účinná izolácia potom vyžaduje min. hrúbku anhydritového poteru 40 mm.

Skladby ťažkých podláh

Vhodné pre novostavby i rekonštrukcie bytových a občianskych stavieb, napr. do obytných, kancelárskych, školských miestností a pod. (typ izolácie podľa zaťaženia).

keramická dlažba 8 mm
lepiaci tmel 5 mm
betónová mazanina 50 mm
poistná hydroizolačná PE fólia 0,2 mm
minerálna vlna 25 mm
nosná ŽB konštrukcia 140 mm

drevená podlaha 10 mm
separačná podložka 3 mm
anhydritová mazanina 40 mm
poistná hydroizolačná PE fólia 0,2 mm
minerálna vlna 25 mm
nosná ŽB konštrukcia 140 mm

keramická dlažba 8 mm
lepiaci tmel 5 mm
betónová mazanina so sieťou 50 mm
ohrevná rúrka -
systémová doska podl. vykurovania 55 mm
poistná hydroizolačná PE fólia 0,2 mm
minerálna vlna STROPOTERM / Isover TDPT 15 až 60 mm
nosná ŽB konštrukcia / základová doska -

 

Ľahké plávajúce podlahy

Ľahké plávajúce podlahy patria k moderným a veľmi rozšíreným spôsobom vyhotovovania podlahových konštrukcií.

Výhody:
 • zníženie kročajového hluku (22 až 32 dB)
 • suchá a rýchla montáž
 • minimálne zaťaženie konštrukcie
 • minimálne zníženie svetlej výšky miestnosti
Nevýhody:
 • na zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti nemá podstatný vplyv
 • nižšia únosnosť
 • náročnejšia na presnosť vyhotovenia (rovnosť podkladu)

Vlastná konštrukcia podlahy sa skladá podobne ako u ťažkých podláh z izolačnej vrstvy a roznášacej vrstvy. Izolačná podložka musí mať pre tento typ podlahy vyššiu pevnosť v tlaku, s tým súvisí vyššia hodnota dynamickej tuhosti. Prípustné odchýlky rozmerov dosiek podliehajú prísnejším kritériám. Pre tento typ podláh doporučujeme izolačné dosky Isover TDPT a STROPOTERM, na ktoré je potom položená vrstva roznášacia zo systémových dosiek:

 • cementotrieskových, drevotrieskových, drevoštiepkových
 • sadrokartónových, sadrovláknitých

Skladby ľahkých podláh

keramická dlažba 8 mm
lepiaci tmel 5 mm
podlahová doska 2 x 10 mm ; 2×12,5 mm; alebo 1×22 mm
poistná hydroizolačná PE fólia 0,2 mm
minerálna vlna ISOVER TDPT 25, 30 mm
nosná ŽB konštrukcia 140 mm

drevená podlaha 10 mm
separačná podložka 3 mm
podlahová doska 2 x 10 mm ; 2×12,5 mm; alebo 1×22 mm
minerálna vlna ISOVER TDPT 25, 30 mm
nosná ŽB konštrukcia 140 mm

Poznámka: Pri robení rekonštrukcií podláh, kedy je nutné zvýšiť konštrukčnú výšku podlahy o viac než 50 mm, doporučujeme toto navýšenie urobiť prostredníctvom tepelne izolačných dosiek STYRODUR vhodnej hrúbky a následné dokončenie skladby podlahy s použitím dosiek z minerálnej vlny Isover alebo Orsil.
 

Drevoštiepkové dosky – systém suchej plávajúcej podlahy Stersil

Podlahová konštrukcia STERSIL je spoločným systémom pozostávajúcim z drevoštiepkových dosiek Sterling OSB a izolačných podkladných dosiek Orsil. Izolačnú podkladnú vrstvu je možné urobiť ako jednovrstvovú z dosiek Orsil T-P hr. 25 mm alebo 40 mm. Použitím drevoštiepkové dosky Sterling OSB obojstranne brúsenej s úpravou pero-drážka je potom možné pre takto vyvinutý systém podlahovej konštrukcie aplikovať veľmi širokú škálu konečných nášľapných podlahových vrstiev podľa doporučenia výrobcu drevoštiepkových dosiek Sterling OSB.
V nasledujúcej tabuľke môžete nájsť dva varianty systému suchých podláh STERSIL, ktoré sa líšia hrúbkou izolačnej vrstvy:

Systém podláh STERSIL Celk. hrúbka (mm) Skladba podlahy na ŽB stropnej doske hr. 120 mm Hrúbka materiálu (mm) Plošná hmotnosť (kg.m -2 ) Nepriezvučnosť R w (dB) Δ L w (dB)
STERSIL 50 47 Sterling OSB
Isover TDPT
22
25
17,6 55 22
STERSIL 60 62 Sterling OSB
Isover TDPT
22
40
19,9 57 26

Prerušenie cesty šírenia hluku medzi priestormi oddelenými priečkou STERSIL 50

Ukážka prevedenia plošného vystuženia priechodu medzi miestnosťami – obložková zárubňa STERSIL 60

 

Cementotrieskové dosky

Izolačná vrstva z podlahových dosiek Isover TDPT alebo Orsil T-P je doporučená ako podklad pre roznášaciu vrstvu z podlahových cementotrieskových dosiek, ukladaných v dvoch vrstvách (2 x 12 mm). Dosky sa k sebe pripájajú samoreznými vrutmi, ktoré sú vkladané do vopred navŕtaných dier v hornej doske. Na takto navrhnutú podlahu je možné urobiť nášľapnú vrstvu podľa doporučenia výrobcu cementotrieskových dosiek. Tento typ podláh je vhodný pre novostavby a rekonštrukcie bytových a občianskych stavieb, napr. do obytných, kancelárskych a správnych miestností. Podľa tabuliek zaťaženia.

Ľahká plávajúca podlaha na ŽB stropnej doske hr. 120 mm Celk. hrúbka (mm) Skladba podlahy na ŽB stropnej doske hr. 120 mm Hrúbka materiálu (mm) Plošná hmotnosť (kg.m -2 ) Nepriezvučnosť R w (dB) Δ L w (dB)
50 cementotriesková doska
Isover TDPT
2 x 12
25
36,20 58 27
65 cementotriesková doska
Isover TDPT
2 x 12
40
38,40 59 32
Ďalšie druhy veľkorozmerových roznášacích dosiek

Pri použití drevovláknitých, sadrokartónových alebo sadrovláknitých dosiek sa postupuje obdobne. Vždy je nutné návrh skladby, posúdenie zaťaženia aj postup montáže konzultovať s výrobcom príslušných roznášacích dosiek.

Detail ukončenia podlahy na stene:

1. Nosná stropná konštrukcia
2. Parozábrana
3. Tepelná izolácia z dosiek Isover TDPT
4. Roznášacia vrstva napr. z cementotrieskových dosiek
5. Nášľapná vrstva
6. Izolačný pásik N/PP hr. 15 mm
7. Soklová lišta

 

Návrh vhodnej izolácie z hľadiska zaťaženia podlahy

Podľa Eurokódu 1: Zaťaženie konštrukcií (STN EN 1991 – 1 -1 /73 0035/) sa stanovuje zaťaženie pripadajúce na izolačnú podložku. V tabuľke sú údaje zaťaženia od niektorých vrstiev podláh, pre orientačný návrh typu podložky.

1. stále – od vrstiev podlahy nad izolačnou podložkou
Vrstva podlahovej konštrukcie Hrúbka mm Charakteristické kN.m -2 Súčiniteľ zaťaženia Návrhové kN.m -2
Bet. mazanina + sieť 50 1,15 1,2 1,38
Anhydrit. náter 40 0,84 1,2 1,01
Dlažba + tmel 15 0,36 1,2 0,47
Laminát. parkety 8 0,07 1,2 0,09
PVC 3 0,04 1,2 0,05
cementotrieskové dosky 2 x 12 0,31 1,2 0,37
drevotrieskové dosky 2 x 12 0,17 1,2 0,20
drevoštiepkové dosky (OSB) 22 0,14 1,2 0,17
sadrokartónové dosky 2 x 12,5 0,26 1,2 0,31
sadrovláknité dosky 2 x 10
2. náhodné zaťaženie – užitočné podľa typu prevádzky
Kategória Prevádzka Charakteristické kN.m -2 Súčiniteľ zaťaženia Návrhové kN.m -2
A
stropné konštrukcie
Obytné plochy a plochy pre domácu činnosť 1,50 1,4 2,1
B Kancelárske priestory 2,50 1,4 3,5
C1 Plochy so stolmi (čitárne a reštaurácie) 3,00 1,4 4,2
Celkové zaťaženie v kN/m 2 je súčet návrhových hodnôt stáleho a náhodného zaťaženia.

 
späť